კატეგორიები

უსაფრთხოების პოლიტიკა

 

უსაფრთხოების პოლიტიკა

 

ვებ-გვერდზე მოცემულ პირობებზე  თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით მომხმარებელი თანხმობას აცხადებს, რომ  უფლებამოსილებას ანიჭებს კომპანიას   საკუთარი შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი რაოდენობით, ნებისმიერი წყაროდან გამოთხოვნილ და მიღებულ იქნას მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები, მისი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, საბანკო და სხვა საქმიანობისათვის გამოყენების, ანალიზის, შენახვის და საკანონმდებლო ან/და სახელშეკრულებო ვალდებულებ(ებ)ის შესრულების მიზნებისთვის.

1.    კონფიდენციალობა

 

1.       წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, არ გაახმაუროს/გადასცეს ნებისმიერ მესამე პირს ამ ხელშეკრულების შესრულებისას მისთვის ცნობილი კონფიდენციალური ინფორმაცია. მიმწოდებლის ვალდებულება ძალაშია განუსაზღვრელი ვადით, მომხმარებლის მომსახურების ვადის გასვლის ან ნებისმიერი საფუძვლით მომსახურების შეწყვეტის  შემდეგაც.

2.       „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემის დამუშავებისას  ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ შორის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას, რომელთაგან  საყურადღებოა მონაცემთა დამუშავების პრინციპები, მონაცემთა დამუშავების საფუძვლები, მონაცემთა დამმუშავებლისა და უფლებამოსილი პირის უფლებები და მოვალეობები,მონაცემთა სუბიექტის უფლებები. კომპანია ყოველივეს გათვალისწინებით იძლევა გარანტიას, რომ :

დაიცავს მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს და უზრუნველვყოფს უსაფრთხოებას;

არ გამოიყენებს  მომხმარებლის პირად მონაცემებს არამართლზომიერად;

ნებისმიერ დროს მიაწოდებს მომხმარებელს  სრულ და ამომწურავ ინფორმაციას 

პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით.

 

3.         პირადი ინფორმაცია, რომელიც მომხმარებლისგან შეიძლება მოითხოვოს კომპანიამ შემდეგნაირია:

    სახელი, გვარი

    პირადი ნომერი

    პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი დედნის სახით

    დაბადების თარიღი

    სქესი

    საკონტაქტო ინფორმაცია

    ინფორმაცია შემოსავლების შესახებ (მონაცემთა სუბიექტის თანხმობით).

● სხვა სახის ინფორმაცია, რომელსაც მიაწვდის კომპანია მომხმარებელს  რეგისტრაციის პროცესში, ელექტრონული ფოსტით, სატელეფონო ან ონლაინ კონსულტაციის პერიოდში ან სხვა არხებით.

პერსონალური მონაცემების შენახვა

 

პერსონალური მონაცემების შენახვა კომპანიის მიერ ხორციელდება :

·         მომსახურების მთელი პერიოდის განმავლობაში.

·         სახელშეკრულებო ვალდებულების დასრულებიდან სამი (03) წლის განმავლობაში.

·         შესაბამისი სამართლებრივი ორგანოების  კანონიერი მოთხოვნის საფუძველზე კომპანია უფლებამოსილია მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაცია გადასცეს მესამე პირებს.

მარკეტინგი და კომუნიკაცია

 

კომპანია იტოვებს უფლებას რეგისტრირებულ მომხმარებლებს გაუგზავნოს მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და ელექტრონული წერილები, სიახლეების გაცნობის მიზნით.

 

Cookies შესახებ

Cookies არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილი, რომელიც ინახება ჩვენი საიტის ვიზიტორის კომპიუტერის მყარ დისკზე და მომხმარებლის ამოცნობის საშუალებას იძლევა. ისინი გვაძლევენ საშუალებას მივიღოთ ინფორმაცია ჩვენი საიტის გამოყენების შესახებ. Cookies საშუალებას იძლევა, ავტომატურად მოხდეს თქვენი კომპიუტერის ამოცნობა საიტზე შემდეგი შესვლის შემთხვევაში. Cookies არ შეიცავს პირად მონაცემებს, ამგვარად თქვენი პირადი მონაცემების დაცულობა უზრუნველყოფილია. ამ ფაილების ავტომატური ამოქმედება დამოკიდებულია თქვენი ბრაუზერის კონფიგურაციაზე. თქვენ საშუალება გაქვთ, მართოთ cookies პოლიტიკა თქვენი ბროუზერიდან.

Cookies გამორთვა შეგიზღუდოთ საიტის გარკვეულ ნაწილზე წვდომა!!!

Cookie - სისტემური

ამ ტიპის cookie-ები აუცილებელია ჩვენი საიტის ფუნქციონირებისთვის. თქვენ შეძლებთ ჩვენი საიტის შეუფერხებელ მოხმარებას, მაგალითად დამახსოვრებული იქნება ენის და ქვეყნის არჩევანი და საიტზე ავტორიზაცია.

Cookie - ანალიტიკური

ამ ტიპის cookie-ები გვეხმარება ვებსაიტის გაუმჯობესებაში. ისინი საშუალებას გვაძლევს, გავიგოთ როგორ მუშაობს/გამოიყენება ვებსაიტის ესა თუ ის ნაწილი და როგორ ურთიერთქმედებს მომხმარებელი ვებსაიტთან.

Cookie - მესამე მხარის

მესამე მხარის Cookie-ები გენერირდება გარე სერვისების მიერ. ისინი გამოიყენება მაგალითად რეფერალების სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებისთვის და ..

 

აღნიშნული პროდუქტი მონაწილეობს აქციაში
აქციის ნახვა
საჩუქრის არჩევა
შემოთავაზების გარეშე ყიდვა
შედარება